فهرست بستن

برگزاری کارگاه آموزش علوم تجربی با رویکرد ایبسه در چارچوب استیم

این دوره آموزشی در قطب ایرانشهر با حضور مدرسین کشوری آقای حمید نقی زاده و عباس خمسه برگزار شد .
در این دوره به مفاهیم علوم مطابق با اهداف دبیرخانه علوم تجربی بارویکرد کاوشگری در چارچوب استیم
پرداخته شد .
حدود ۷۰ نفر دراین دوره شرکت کردند و به همکاران گواهی ضمن خدمت تعلق گرفت .