فهرست بستن

نتایج اولیه جشنواره تولید محتوای الکترونیکی درس علوم تجربی ( مرحله استانی)

*در زمینه آزمایش کتاب*

رتبه اول 👇 خانم شاکره دامنی (ایرانشهر) مهناز ارباب زهی (ایرانشهر) خانم سمانه حسینی(ایرانشهر) مرضیه فرهادی ( کنارک)

رتبه دوم 👇 مریم سردار زهی (دشتیاری) زهرا براهویی جهانشایی (دشتیاری) راضیه باقری ( فنوج ) ناهید آباد ( دشتیاری)

رتبه سوم 👇 مهسا اربابی (راسک ) معصومه نرمانشیری( راسک) حلیمه صدیقی نیا ( دشتیاری)

 

*(در زمینه آزمایش موازی)*

رتبه اول 👇 سعید راهداری ( زابل) فاطمه کاظمی ( زاهدان _ ناحیه ۱)

رتبه دوم 👇 فاطمه جهانتیغ ( زاهدان – ناحیه ۲) فاطمه هوشیار ( سرباز)

رتبه سوم 👇 لیلا رییسی ( دشتیاری ) رقیه شیرازی ( نیکشهر)

 

*( کدنویسی – اسکرچ جونیور )*

خانم فهیمه نوری ( چابهار) حلیمه صدیقی نیا ( دشتیاری)