فهرست بستن

ماه: اسفند ۱۴۰۱

بازدید سرگروه های آموزشی متوسطه دوره اول استان و برگزاری کارگاه آموزشی ویژه دبیران چند مهارتی گروه علوم تجربی

سرگروه های آموزشی متوسطه دوره اول استان به منظور بازدید و برگزاری کارگاه آموزشی معلمین چند مهارتی و همچنین معلمین تخصصی دروس متوسطه دوره اول…