فهرست بستن

کارگاه آموزشی ” بررسی مباحث شیمی کتب علوم تجربی متوسطه اول ” – چهارشنبه ۱۴ دی ماه ساعت ۱۱

کارگاه آموزشی ” بررسی مباحث شیمی کتب علوم تجربی متوسطه اول ” – چهارشنبه ۱۴ دی ماه ساعت ۱۱

سالن همایش های خانه معلم زابل

مخاطبین: دبیران علوم تجربی حوزه سیستان